• info[kukac]arkereso.online
  • +36 20 320 8449

Adatkezelési Tájékoztató

Az Árkereső Online
mint a arkereso.online néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

 

Az Adatkezelő adatai
Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Horváth László E.V (a továbbiakban: „Adatkezelő”).
Székhelye: 2900 Komárom, Zrínyi M. 35.
Adószáma: 18909605-1-11
Nyilvántartási száma (Tatabányai Törvényszék) : 2095
Képviseli: Horváth László
E-mail címe: info@arkereso.online
Nyilvántartási szám: NAIH 143370/2018

 

Az adatok feldolgozását az arkereso.online végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat,
adatokat:
-A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve
rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
-A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra
látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk
(lásd II. rész).

 

  1. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek
jogosultak.

 

2) Az adatkezelés célja és időtartama
Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így
különösen a következő célokra:
a)  a Weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az
esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése,;
b)  a Weboldalon keresztül leadott jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, a
képzésekkel kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
c)  a Weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;
d)  az arkereso.online termékeit és szolgáltatásait,
promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus
hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések (a továbbiakban
együtt: „Hírlevél”) küldése, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását
adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig. A Felhasználó a
közvetlen üzletszerzési célú (direkt marketing) üzenetek fogadásához az a)-d)
pontokban írt funkciók használatával egyidejűleg kifejezetten hozzájárul.

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az
adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak
végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek),
illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a
hozzájárulását.

 

3) A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az 1. a)-d) pontokban írt funkciók használatával a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen
tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az
érintetteket.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben
nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

5) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, , továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A
tájékoztatás kérhető e-mailben a info@arkereso.online e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2900 Komárom, Igmándi út 29. mindkét esetben a
személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem
beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban (postai vagy elektronikus levélben) válaszol.

 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat)
szintén az info@arkereso.online e-mail címen vagy az 2900 Komárom, Zrínyi M. u.35. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával.

 

Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban (postai vagy elektronikus levélben) értesíti az érintettet.
Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben
vagy egészben – az info@arkereso.online e-mail címén vagy postai úton az 2900 Komárom, Zrínyi M. u.35. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül,
személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési
kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő
fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@arkereso.online e-mail címén vagy az 2900 Komárom, Zrínyi M. u.35. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

 

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban (postai vagy elektronikus levélben) tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

  1. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk
    1) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?
    Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

 

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookiekat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

 

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook,Instagram) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen.

 

A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást
adni (http://www.google.com/analytics).

 

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook,Instagram) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook,Instagram) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

 

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott
adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő
semmilyen felelősséget nem vállal.

 

2) Hogyan használjuk ezeket az információkat?
A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó
azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb,
esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatoknyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási
tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó
forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

 

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy azilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 

3) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:
Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 

4) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:
A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan
harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az
arkereso.online-nal. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek (Google, Facebook) is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

III. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja,
hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa
igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az
adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása
esetén – annak ellenére, hogy az arkereso.online az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az arkereso.online nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális
életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

IV. Jogérvényesítési lehetőségek

Az arkereso.online mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@arkereso.online e-mail címen vagy az 2900 Komárom Zrínyi M. u.35. postai címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az
irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)bíróságnál.

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.